Gwyl Fwyd a Chrefft y Frenni Food and Craft Fair Festival 2011, West Wales

Food Fair And Craft Festival 2011 in Crymych, Tuesday 30th August. We’ll be there from 1p.m – 7p.m. offering healthy fruit and veg to all visitors.  The shop will also be open offering the usual wide selection of health foods and products.

Gwyl Fwyd a Chrefft Y Frenni 2011 yng Nghrymych, dydd Mawrth 30ain o Awst. Byddwn ni yno o 1y.p - 7.y.p ac yn cynnig amryw o ffrwythau a llysiau iachus i bob ymwelydd. Bydd y siop hefyd ar agor ac  yn cynnig y dewis eang arferol o fwydydd a chynhwyshion iachus.

Good healthy fruit from our shop, west wales

As well as a variety of stalls, the festival gives an opportunity to watch a qualified chef, Anthony Evans doing what he does best, cooking. Anthony also presents his own cooking programme on welsh television. 

Yn ogystal ag amrywiaeth o stondinau, mae’r wyl yn rhoi cyfle i wylio cogydd cymwysedig, Anthony Evans yn gwneud yr hyn mae’n ei wneud orau, coginio. Mae Anthony hefyd yn cyflwyno ei raglen goginio ei hun ar y teledu Cymraeg.

Anthony Evans, young welsh chef

This year, Frenni food and craft festival is celebrating it’s 10th anniversary, so be sure not to miss out on all the different local produce we have to offer.

 Eleni, mae gwyl fwyd a chrefft y Frenni yn dathlu ei 10fed pen-blwydd, felly gwnewch yn siwr beidio â cholli allan ar yr holl gynnyrch lleol gwahanol sydd gennym i’w gynnig.

 

Gwyl Fwyd a Chreft y Frenni food & Craft Festival 2011

Gwyl Fwyd a Chreft y Frenni food & Craft Festival 2011

This entry was posted in Welsh Festivals and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.